‘പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു കുട്ടിയെ കാണുമ്പോൾ, അത്രക്കും ദയനീയം’ | Kannur Stray Dog Attack |

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *